Informatie

Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy

AVG wet

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van uw persoonsgegevens en de privacy. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan o.a. vermeld in de WGBO: Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst.
Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De Huisartspraktijk Zeist West

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

De plichten van de huisartsenpraktijk

De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid, voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de Huisartspraktijk Zeist West hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor een goede zorgverlening van de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrift van de gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dit nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijk) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de Huisartspraktijk Zeist West. Het aanvraagformulier (verzoek m.b.t. persoonsgegevens) is op aanvraag te verkrijgen via de huisartsenpraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 20 jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De Huisartspraktijk Zeist West is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier (kopie) persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven. U tekent dan een ander formulier voor overdracht van de papieren medische gegevens (naar uzelf).

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De WGBO beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf de leeftijd van 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartspraktijk Zeist West hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend arts).

Uitwisseling gegevens

De Huisartspraktijk Zeist West wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt LSP relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend bij de HAP geweest, dan deelt deze op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan uw medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts/zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe arts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude arts het dossier overdraagt aan uw nieuwe arts. De oude arts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude arts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe arts. Het gaat dan om uw digitale gegevens die per beveiligde zorgmail verzonden worden aan uw nieuwe arts. Het originele papieren dossier (indien aanwezig) wordt per post verstuurd naar uw nieuwe huisarts. U kunt het niet zelf ophalen. Wel heeft u recht op inzage in uw medisch dossier en op een kopie van uw dossier. Hier zijn kosten aan verbonden (€ 0,23 per kopie).

U kunt voor eventuele vragen en/of formulieren terecht bij de praktijkondersteuner of doktersassistente.